Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Legalizarea, Certificarea (inclusiv certificate privind trecerea frontierei), Autentificarea

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Articol

Legea nouă privind taxele începând cu 1 octombrie 2021

 Începând cu 1 octombrie 2021, de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe și de către misiunile sale diplomatice va fi aplicată legea nouă privind taxele. Acest lucru modifică taxele pentru autentificări, legalizări și alte servicii ale misiunilor diplomatice. Taxele pentru pașapoarte, cărți de identitate și vize nu se modifică. Informații generale și informații suplimentare  pot fi găsite aici.

Legalizarea

Legalizarea reprezintă confirmarea autenticității unui document oficial străin de către funcționarul consular al statului în care urmează să fie utilizat. Această procedură are ca scop exclusiv certificarea autenticității și, după caz, a corectitudinii unui document oficial.

Actele oficiale moldovenești sunt recunoscute, de regulă, de către autoritățile sau instanțele germane doar dacă autenticitatea sau valoarea de act doveditor a fost constatată printr-o procedură specială. Actele vizate sunt de ex. acte de stare civilă, acte judecătoreşti și notariale, acte și certificate ale organelor administrative, dar nu şi acte emise de către persoane private. Actele emise de către persoane private includ, testamente olografe, contracte de vânzare-cumpărare sau procuri întocmite în mod neoficial. Dacă raporturile juridice private au fost autentificate de către un notar sau de către o autoritate, atunci merge vorba despre un act oficial.

Actele de stare civilă multilingve („internaționale”) și certificatele de capacitate matrimonială emise de către autoritățile moldovenești conform modelului Convenției Comisiei Internaționale de Stare Civilă (CIEC), pentru a fi utilizate în Germania, nu necesită în principiu de a fi supuse procedurii de legalizare.

Doar următoarele acte moldovenești pot fi legalizate la Ambasada Germaniei:

 • Acte de stare civilă în limba română de ex.: certificate de naștere și căsătorie sau certificate de stare civilă care nu depășesc vechimea de un an (a se vedea p. 2a-d)
 • Acte notariale (a se vedea p. 2e)
 • Hotărârile judecătorești (a se vedea p. 2f)
 • Diplome și certificate de studii (a se vedea p. 2 g)
 • Certificate privind înregistrarea la domiciliu (care vor fi examinate numai în conformitate cu p. 1)

Vă rugăm să vă asigurați, că autentificările autorităților moldovenești sunt aplicate pe documentul original şi nu pe traducerea în limba germană sau pe copii.

Documentele sovietice de tip vechi, precum și cele eliberate în regiunea Transnistreană nu pot fi legalizate (a se vedea p. 2 b-c).

1) Procedură generală (valabilă pentru toate actele)

Înainte de a putea solicita procedura de legalizare, fiecare document trebuie să fie autentificat inițial de către Direcţia Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, str. Mateevici nr. 80 din Chișinău. Legalizarea se face pe originalul documentului.

2) Particularităţi ale documentelor respective

a) Actele de stare civilă (extrase de pe actele de naștere, căsătorie sau deces) care au fost emise pe un formular multilingv în conformitate cu Convenția CIEC nr. 16 (Convenţia cu privire la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, din 08.09.1976) de regulă, se acceptă în Germania fără legalizare (și fără traducere). Prin urmare, acestea nu pot fi legalizate.

Actele de stare civilă care sunt tipărite pe formulare de tip nou în limba română și nu vor fi mai vechi de un an, trebuie în prealabil să fie autentificate de către Direcţia Generală Stare Civilă, str. M. Viteazul 11/1 din Chișinău. Apoi se procedează conform p. 1.

b) Actele de stare civilă eliberate în perioada sovietică înainte de procedura de legalizare, trebuie înlocuite iniţial cu acte de stare civilă pe formulare de tip nou la Direcţia Generală Stare Civilă, str. M. Viteazul 11/1 din Chișinău sau la Serviciul Stare Civilă teritorial. Apoi se procedează conform p. 1.

c) Certificatele de stare civilă eliberate de către organele de stare civilă din regiunea Transnistreană trebuie schimbate iniţial cu acte de stare civilă pe formulare de tip nou la Serviciul Stare Civilă teritorial înainte de a fi legalizate. Apoi se procedează conform p. 1.

d) Certificatele de stare civilă, care urmează să fie utilizate în străinătate și avizele privind schimbarea numelui / prenumelui se emit de către Direcţia Generală Stare Civilă, str. M. Viteazul 11/1 din Chișinău sau la Serviciul Stare Civilă teritorial. Apoi se procedează conform p. 1.

e) Actele notariale, care au fost emise de către un notar din Republica Moldova, trebuie iniţial să fie autentificate de către Ministerul Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82 din Chișinău. Apoi se procedează conform p. 1.

f) Hotărârile instanţelor judecătorești din Republica Moldova trebuie iniţial autentificate la Ministerul Justiției, str. 31 august 1989 nr. 82 din Chișinău. Apoi se procedează conform p. 1.

g) Diplomele și certificatele de studii trebuie iniţial să fie autentificate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Piața Marii Adunări Naționale nr.1 din Chișinău. Apoi se procedează conform p. 1.

h) Certificatele de capacitate matrimonială eliberate conform Convenţiei CIEC nr. 20 (Convenţia cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială din 05.09.1980) pe formulare multilingve se recunosc în mod principial de către oficiile stării civile germane fără legalizare (şi fără traducere). Prin urmare, acestea nu pot fi legalizate.

Actele necesare

Pentru procedura de legalizare, vă rugăm să aduceți următoarele documente:

 • documentul original care urmează să fie legalizat și care are deja toate ștampilele de autentificare necesare;
 • dovada referinței cu Germania, o listă sau scrisoare de la autoritatea solicitantă din Germania;
 • un act de identitate oficial valabil cu fotografie (pașaport, carte de identitate sau buletin);
 • dacă nu vă prezentaţi personal, reprezentantul dvs. trebuie să prezinte o procură semnată personal de dvs. (nu trebuie să fie autentificată) și o copie a actului dvs. de identitate oficial valabil cu  fotografie.

Taxe

Taxa pentru legalizarea constituie de la 1 octombrie 2021 31,12 EUR. Taxa poate fi achitată fie în Euro cu un card de credit (Visa sau Mastercard), fie în numerar în Lei la cursul de schimb al ambasadei pentru ziua respectivă.

Programări pentru legalizări

Pentru procedura de legalizare este necesară o programare. Vă rugăm să faceți o programare folosind sistemul nostru electronic de programare.

Certificarea unui fapt

Ambasada confirmă un fapt prin emiterea unui certificat. Unele dintre cele mai frecvente certificate emise de ambasadă sunt certificatele de viață în materie de pensii (puteți afla mai multe despre aceasta în secțiunea pensie, certificate de viață), solicitarea unui cazier juridic și certificate de trecere a frontierei (după ce vi s-a solicitat să părăsiți teritoriul Germaniei).

Actele necesare

Dacă aveți nevoie de o certificare a unui fapt, vă rugăm să aduceți următoarele documente:

 • documentul original pentru care trebuie făcută confirmarea (certificarea), de ex. certificatul de viață, certificatul de trecere a frontierei etc.;
 • un act de identitate oficial valabil cu fotografie (pașaport, carte de identitate sau buletin);
 • în cazul certificatelor de trecere a frontierei, trebuie să prezentați pașaportul cu ștampila de ieșire cu care ați părăsit spațiul Schengen.

Taxe

Certificatele de trecere a frontierei precum şi Certificatele cu privire la aflarea persoanei în viață pentru pensia obligatorie se eliberează gratuit.

Taxa pentru un certificat consular constituie începând cu 1.10.2021 în funcţie de caz 34,07 Euro sau 70,33 Euro. Taxa poate fi achitată fie în Euro cu un card de credit (Visa sau Mastercard), fie în numerar în Lei la cursul de schimb al ambasadei pentru ziua respectivă.

Programări pentru procedura de certificare

Pentru obţinerea certificărilor este nevoie de o programare. Vă rugăm să faceți o programare folosind sistemul nostru electronic de programare.

 Autentificarea semnăturii

La autentificarea semnăturii, funcţionarul consular confirmă faptul că persoana în cauză a semnat documentul în fața sa. Semnătura trebuie făcută personal în fața funcţionarului consular responsabil sau semnătura deja efectuată să fie recunoscută în faţa acestuia. Nu există instrucțiuni cu privire la înţelesul juridic al documentului care urmează să fie semnat.

În multe cazuri, autentificarea unei semnături este suficientă pentru ca documentul să fie valabil din punct de vedere juridic.

Câteva exemple ar fi:

 • Declarație de acord sau confirmarea împuternicirii: cineva a semnat deja un contract sau a făcut o declarație în numele dvs. fără să fi fost autorizat anterior de către dvs. Vi se va cere acum să aprobați această declarație retroactiv, astfel încât contractul să poată avea efect legal.
 • împuterniciri simple: procuri în care mandantul este mai puțin obligat, de ex. procuri/împuterniciri revocabile pentru o singură tranzacție juridică
 • Înregistrări în registrul commercial
 • Declarație privind renunțarea la moștenire
 • Cererea pentru eliberarea informaţiei din Registrul central al străinilor (AZR)

Actele necesare

Pentru autentificarea semnăturii, vă rugăm să prezentaţi:

 • documentul care urmează a fi semnat;
 • în cazul declarațiilor de acord, copie a contractului deja încheiat;
 • în cazul procurilor, dovada valorii tranzacției juridice;
 • un act de identitate oficial valabil cu fotografie (pașaport, carte de identitate sau buletin);
 • dovada de ședere (permis de ședere al Republicii Moldova, contract de închiriere, factură la electricitate etc.);
 • dacă nu semnaţi în nume propriu, ci de ex. în numele unei companii sau în calitate de tutore al unei persoane etc., trebuie să prezentaţi o dovadă în plus (original sau copie legalizată) că sunteți autorizat să reprezentați compania / persoana respectivă.

Autentificarea semnăturii de către un notar din Republica Moldova

O autentificare a semnăturii poate fi efectuată de obicei și de un notar din Republica Moldova, dar în multe cazuri necesită și legalizare. Prin urmare, vă rugăm să clarificați în prealabil cu autoritatea solicitantă din Germania la care urmează să fie prezentat documentul, dacă este necesară o legalizare suplimentară.

Taxe

Taxa pentru autentificarea unei semnături constitue începând cu 1.10.2021 în majoritatea cazurilor 56,43 Euro. Însă, taxa pentru autentificarea semnăturilor pentru declarațiile de nume constitue 79,57 Euro. Taxa poate fi achitată fie în Euro cu un card de credit (Visa sau Mastercard), fie în numerar în Lei la cursul de schimb al ambasadei pentru ziua respectivă.

Programări pentru autentificarea semnăturii

Pentru autentificarea semnăturii este necesară o programare. Vă rugăm să faceți o programare folosind sistemul nostru electronic de programare. Vă rugăm să rețineți că în decursul unei programări pot fi imediat legalizate/autentificate maximum 4 documente. Dacă aveți mai mult de 5 documente, aceștea pot fi ridicate în următoarea zi lucrătoare.

Autentificarea fotocopiilor

Copia autentificată este o confirmare a corespunderii copiilor prezentate. Pentru a confirma corespunderea copiilor cu originalul (înscrisul original) sau cu copia autentificată a originalului (exemplarul care are aceeaşi putere juridică ca şi originalul), se va ține cont de faptul că originalul (înscrisul original) sau copia autentificată (exemplarul care are aceeaşi putere juridică ca şi originalul) vor trebui să fie prezentate funcţionarului consular.

Copia autentificată nu înlocuiește legalizarea.

Actele necesare

Pentru autentificarea copiei vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 • actul original care trebuie să fie autentificat
 • copiile se fac la ambasadă
 • un document de identitate oficial valabil cu fotografie (pașaport, carte de identitate sau buletin)
 • Dacă nu vă prezentați personal, reprezentantul dvs. trebuie să prezinte o procură semnată personal de către dvs. (nu trebuie să fie autentificată) și o copie a actului de identitate oficial valabil cu fotografie.

Taxe

Începând cu 1.10.2021 taxa pentru autentificarea unei copii constitue 25,75 ,-Euro. Taxa poate fi achitată fie în Euro cu un card de credit (Visa sau Mastercard), fie în numerar în Lei la cursul de schimb al ambasadei pentru ziua respectivă.

Notă: Autentificarea copiilor pentru actele care sunt necesare pentru studii în Germania este gratuită.

Programări pentru legalizarea fotocopiilor

Este necesară o programare pentru autentificarea fotocopiei. Vă rugăm să faceți o programare folosind sistemul nostru electronic de programare.

Autentificarea notarială

În cazul unor raporturi juridice, autentificarea semnăturii nu este suficientă, ci mai degrabă trebuie să aibă loc o autentificare notarială a unui fapt prevăzut de lege de către funcționarul consular. Autentificarea notarială nu poate fi efectuată de către un notar din Republica Moldova.

Exemple de raporturi juridice care urmează a fi autentificate sunt:

 • Cerere pentru un certificat de moștenitor sau un certificat european de succesiune;
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de executare a testamentului (Testamentsvollstreckerzeugnis);
 • declarație sub propria răspundere (de ex., cu privire la starea civilă, în materie de pensii, în cazul pierderii permisului de conducere etc.);
 • recunoașterea paternității;
 • obligația de întreținere.

Actele necesare

Pentru autentificare vă rugăm să aduceți:

 • un document de identitate oficial valabil cu fotografie (pașaport, carte de identitate sau buletin)
 • dacă nu semnaţi în nume propriu, ci de ex. în numele unei companii sau în calitate de tutore al unei persoane etc., trebuie să prezentaţi o dovadă în plus (original sau copie legalizată) că sunteți autorizat să reprezentați compania / persoana respectivă.
 • alte documente după o discuție prealabilă cu funcționarul consular competent.

Taxe

Taxa pentru autentificarea notarială se stabileşte în funcţie de valoarea raportului juridic. Mărimea exactă a taxei pentru autentificarea notarială vă va fi comunicată într-un termen rezonabil înainte de data programării.

Programări pentru autentificarea notarială

Vă rugăm să faceți o programare pentru autentificarea notarială în prealabil folosind formularul de contact.

La începutul paginii